Regulamin Astratic.pl

1. Wstęp

1.1. O nas


Naszym użytkownikom dajemy możliwość efektywnego budowania atrakcyjnej, funkcjonalnej obecności w sieci, zarządzania projektami, treściami oraz ich promowaniem, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej czy umiejętności związanych z projektowaniem. Wspieramy naszych użytkowników poprzez dostarczanie szerokiej gamy narzędzi i funkcji, które służą do tworzenia, publikowania i korzystania ze stron internetowych, platform e-commerce, newsletterów, galerii, odtwarzaczy multimedialnych, aplikacji mobilnych oraz wielu innych usług i narzędzi cyfrowych. Strony i platformy internetowe, jak i mobilne, stworzone przez naszych użytkowników, nazywane są dalej zbiorczo „Platformami Użytkowników”.

1.2. Umowa

Odwiedzając naszą stronę internetową (dalej jako („Strona” lub „Strona Astratic.pl”) lub korzystając z naszych aplikacji bądź usług, zawierasz z nami w umowę, której warunki są określone w niniejszym Regulaminie oraz Warunkach naszych usług dodatkowych.


Niniejszy Regulamin Astratic („Regulamin”) oraz dodatkowe warunki odnoszące się do niektórych naszych usług i funkcji (zwane łącznie “Warunkami Astratic”) dostępne na Stronie Astratic.pl określają wszelkie zasady dotyczące wszystkich odwiedzających i użytkowników („Użytkownik” lub „Ty”) Strony Astratic.pl oraz innych usług, aplikacji i funkcji, które oferujemy, chyba że wyraźnie zaznaczyliśmy coś innego (wszystkie usługi dostępne poprzez Stronę Astratic.pl nazywane są zgodnie jako „Usługi Astratic” lub „Usługi”).

Warunki Astratic w tym niniejszy Regulamin tworzą prawnie zobowiązującą i egzekwowalną umowę pomiędzy Tobą a nami oraz podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi z nami na całym świecie (dalej jako „Astratic” lub „my”) dotyczącą korzystania z Usług Astratic. Innymi słowy, akceptując nasz Regulamin oraz Warunki Astratic, wyrażasz zgodę na nie i potwierdzasz zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi dokumentami, nie masz możliwości korzystania z naszych usług.

Możesz korzystać z Usług Astratic jedynie, jeżeli akceptujesz niniejszy Regulamin i Warunki Astratic.pl w pełni co następuje poprzez oznaczenie ich akceptacji i rejestrację do Usług Astratic. Deklarujesz i potwierdzasz, że świadomie przyjmujesz niniejszy Regulamin oraz inne Warunki Astratic odnoszące się do korzystania przez Ciebie z Usług Astratic. Jeżeli nie zapoznałeś się z Warunkami Astratic w tym z niniejszym Regulaminem, nie zrozumiałeś ich lub/i ich nie akceptujesz, powinieneś opuścić Stronę Astratic.pl oraz zaprzestać korzystania z Usług Astratic bezzwłocznie.

Celem rozwiania wątpliwości Usługi Astartic (zgodnie z definicja zawartą w niniejszym Regulaminie) nie obejmują usług, aplikacji, funkcji ani komponentów, które zostały zbudowane, opracowane, podłączone lub są oferowane przez Użytkownika Astratic, nawet jeśli zostały umieszczone na Stronie Internetowej Astratic lub w Aplikacji Astratic.

Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności.

1.3. Informacje dotyczące Konta Użytkownika

Do skorzystania z niektórych funkcjonalności Usług Astratic, konieczne jest wcześniejsze założenie i rejestracja konta Astratic (dalej jako „Konto Użytkownika”).

Jeżeli Twoje Konto Użytkownika lub/i ustawienia Twojej Platformy Użytkownika udostępnisz innej osobie będzie ona nazywana w dalszej częściu niniejszego Regulaminu jako “Współautor”. Osoba taka może opodejmować działania, jakie dostępne są dla Ciebie jako Użytkownika Konta (o ile inne nasze Warunki nie stanowią inaczej), wprowadzać modyfikacje na Twojej Platformie Użytkownika lub Koncie Użytkownika, a także akceptować tamtejsze warunki prawne czy składać różne deklaracje i zapewnienia. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie te czynności uznane będą za dokonane z Twojego upoważnienia i w Twoim imieniu, niezależnie od tego, czy osoba ta miała konkretną zgodę na ich realizację czy nie.

Z tego powodu powinieneś strzec tajności danych dostępowych do Konta Użytkownika i umożliwiać dostęp do niego jedynie osobom, które cieszą się Twoim zaufaniem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonywane na Twoim Koncie Użytkownika lub Platformie Użytkownika (włączając wszelkie deklaracje, zapewnienia lub zobowiązania składane lub podejmowane za jego pośrednictwem), niezależnie od tego, czy udzieliłeś wyraźnej zgody na ich podjęcie czy nie. Odpowiadasz także za wszelkie szkody, koszty lub straty, które mogą powstać w związku z takimi działaniami.

Podczas rejestrowania Konta Użytkownika i korzystania z Usług Astratic, jesteś zobligowany do podania dokładnych i pełnych informacji. Do informacji tych powinieneś posiadać wyłączne prawo. Radzimy przekazać nam jedynie swoje własne dane kontaktowe i płatnicze (lub dane swojej firmy), w tym prawidłowy adres e-mail, jako że mogą one posłużyć do ustalenia faktycznego właściciela Konta Użytkownika lub dostarczonych nam Treści Użytkownika (o których mowa poniżej).

Jeśli pojawi się jakikolwiek spór dotyczący własności Konta Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do ustalenia właściciela Konta Użytkownika na podstawie naszego racjonalnego osądu, niezależnie od tego, czy przeprowadziliśmy niezależne śledztwo. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dokonać takiego ustalenia (według naszego uznania), zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania takiego działania lub do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu rozwiązania sporu przez strony, bez ponoszenia przez nas odpowiedzialności wobec Ciebie lub innych. Możemy zażądać przedstawienia dokumentacji (np. dowodu tożsamości wydanego przez władze państwowe, licencji na prowadzenie działalności gospodarczej), która może nam pomóc w ustaleniu własności Konta Użytkownika. Przy tym, możemy uwzględnić poniżej przedstawione zasady (lecz nie jesteśmy do tego zobowiązani):

 • Uznajemy za właściciela Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika tworzonych lub wysyłanych poprzez odpowiednią Usługę Astratic osobę lub jednostkę, która ma dostęp do adresu e-mail zarejestrowanego przez nas dla danego Konta Użytkownika, z którego powstały Platforma Użytkownika lub Treści Użytkownika.
 • Gdy Usługi Astratic.pl są płatne (zdefiniowane jako płatne w niniejszym Regulaminie) i zostały zakupione za pośrednictwem Konta Użytkownika, uznajemy za właściciela Konta Użytkownika oraz powiązanej Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika osobę lub podmiot, którego dane płatnicze (dalej jako „Dane płatnicze”) zostały wykorzystane do zakupu takich Usług płatnych. Jeżeli Platforma Użytkownika jest połączona z domeną zewnętrzną (zaimportowaną lub kupioną za pośrednictwem określonych Usług płatnych), a dane rejestracyjne domeny są publicznie dostępne przez bazę danych znajdującą się na stronie https://who.is/ lub w naszej bazie danych, uznajemy za właściciela takiej Platformy Użytkownika, osobę lub jednostkę zarejestrowaną jako rejestrującą daną domenę. Jeśli zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, są zarejestrowane jako rejestrujący domenę, uznajemy organizację za właściciela domeny i związanej z nią Platformy Użytkownika. W przypadku, gdy Dane płatnicze i dane rejestracyjne domeny wskazują na różnych właścicieli, uznajemy za właściwą osobę zarejestrowaną jako właściciela domeny powiązanej z Kontem Astratic za właściciela Platformy Użytkownika.
 • Mimo to, zastrzegamy sobie prawo do ostatecznego ustalenia właściciela Treści Użytkownika lub Platformy Użytkownika według własnej dyskrecji, co może obejmować ignorowanie powyższych wytycznych, jeśli uznamy to za uzasadnione w świetle ustalonego stanu faktycznego.

2. Postanowienia dotyczące Użytkownik

2.1. Oświadczenia Użytkownika

Jako Użytkownik oświadczasz, że:

 1. Jesteś pełnoletni, posiadasz pełną zdolość do czynności prawnych i masz pełne uprawnienia prawne w swojej jurysdykcji prawnej do podlegania Warunkom Astratic w tym Regulaminowi Astratic i zawarcia wiążącej umowy – osobiście lub w imieniu osoby czy instytucji, na której rzecz będziemy świadczyc usługi i która zobowiązała się do przestrzegania tego Regulaminu i pozostałych Warunków Astratic.
 2. Nie jesteś rezydentem kraju, na który Unia Europejska (dalej jako UE) lub USA nałożyło embargo czy sankcje. Nie figurujesz na liście osób objętych sankcjami UE i USA, ani nie dotyczą Ciebie żadne inne obowiązujące regulacje związane z sankcjami handlowymi.
 3. Kraj Twojego zamieszkania lub miejsce rejestracji Twojej firmy muszą pokrywać się z krajem podanym w adresie kontaktowym lub płatniczym, które nam podałeś.
 4. Posiadasz i zobowiązujesz się utrzymać wszelkie uprawnienia, zgody i zezwolenia umożliwiające Usługom Astratic dostęp do wszelkich witryn, stron internetowych lub innych usług online, w celu importowania, kopiowania, wyświetlania, publikowania, przesyłania lub innego wykorzystania Twoich Treści Użytkownika.
 5. Posiadasz pełne prawa do treści, które publikujesz, dostarczasz importujesz, kopiujesz lub które są zamieszczane za pośrednictwem Usług Astratic na Twojej Platformie Użytkownika (treści te będą zwane dalej jako „Treści Użytkownika”). Obejmuje to prawa do wszystkich projektów, obrazów, animacji, filmów, plików audio, czcionek, logotypów, kodów, ilustracji, kompozycji, nazw użytkowników, informacji dostarczonych przez Ciebie jako Użytkownika w celu utworzenia subdomeny, interfejsów, tekstów, utworów literackich oraz innych materiałów („Treści”). Potwierdzasz, że posiadasz wszelkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do legalnego korzystania, publikacji, transferowania lub licencjonowania Treści Użytkownika przez Ciebie, nas lub nasze podmioty stowarzyszone.
 6. Zapewniasz, że uzyskałeś wszystkie wymagane zgody i pozwolenia zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczące przesyłania, transferowania lub publikowania danych osobowych, wizerunków lub podobizn osób, podmiotów lub obiektów, które są częścią Treści Użytkownika, i że będziesz przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Zapewniasz, że Twoje Treści Użytkownika są prawdziwe, aktualne, precyzyjne, nie naruszają praw osób trzecich, a także że masz prawo do ich publikacji, importu, kopiowania, posiadania, przesyłania, wyświetlania lub innego wykorzystania w kraju, w którym mieszkasz lub który odwiedzają użytkownicy Twojej platformy (zwani dalej „Użytkownikami końcowymi”). Ponadto, zapewniasz, że Astratic oraz Użytkownicy końcowi mają prawo do dostępu, importu, kopiowania, publikowania, wykorzystywania lub posiadania tych treści w ramach usług Astratic.
 8. Przyjmujesz do wiadomości, że nie udzielamy porad prawnych ani rekomendacji odnośnie przepisów lub wymogów prawnych, które mogą mieć zastosowanie podczas korzystania z Usług Astratic przez Ciebie lub Twoich końcowych użytkowników, ani nie gwarantujemy zgodności z tymi przepisami czy wymogami.

2.2. Zobowiązania Użytkownika

Zobowiązujesz się podjąć następujące działania:

 1. Ściśle przestrzegać wszelkich aktualnych przepisów i innych warunków umownych dotyczących korzystania z Usług Astratic (i wszelkich powiązanych interakcji lub transakcji), w tym specjalnych przepisów obowiązujących Ciebie lub Twoich użytkowników końcowych w Twoim obszarze geograficznym;
 2. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za korzystanie z usług Astratic przez Twoje Konto Użytkownika lub Platformę Użytkownika, a także za wszystkie Twoje Treści Użytkownika (włączając w to konsekwencje importowania, publikowania, kopiowania, wykorzystywania lub dostępu do tych treści w kontekście usług Astratic);
 3. Powinieneś regularnie i samodzielnie zapisywać wszystkie swoje Treści Użytkownika i dane przetwarzane na Twojej Platformie Użytkownika, w tym dane Użytkowników końcowych, Produktów Użytkownika oraz aplikacji lub zewnętrznych usług, które wykorzystujesz, oraz tworzyć ich kopie zapasowe;
 4. Zgadzasz się, że mamy prawo do podejmowania decyzji według naszego uznania, dotyczących środków, sposobu i metody świadczenia Usług Astratic, w tym hostingu, transmisji, publikacji lub wyświetlania Platform Użytkowników lub Treści (w tym umieszczania i prezentowania reklam lub innych treści komercyjnych w odniesieniu do powyższego);
 5. Przyjmujesz do wiadomości, że mamy prawo do proponowania usług Astratic w alternatywnych planach cenowych i nałożenia różnorodnych ograniczeń dotyczących publikowania, przechowywania, pobierania i wykorzystywania usług Astratic w ramach danego planu cenowego, w tym ograniczeń dotyczących ruchu sieciowego i szerokości pasma, rozmiaru lub długości Treści, jakości lub formatu Treści, źródeł treści, czasu pobierania, liczby subskrybentów Twoich treści, itp.
 6. Będziesz otrzymywać wiadomości i materiały promocyjne od Astratic lub jego partnerów pocztą elektroniczną, lub za pośrednictwem innych form kontaktu, które nam udostępnisz (w tym połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych na Twój numer telefonu). Możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać takich wiadomości lub materiałów promocyjnych;
 7. Nadajesz nam nieograniczone w czasie i nieodpłatne prawo do wykorzystywania wszelkich wersji Twojej Platformy Użytkownika (lub jej części) do celów marketingowych i promocyjnych Astratic, zarówno online jak i offline, oraz do jej modyfikacji, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia tych celów; dodatkowo rezygnujesz z jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam lub osobom działającym w naszym imieniu dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych praw autorskich lub jakichkolwiek innych podobnych praw, które możesz posiadać do swojej Platformy Użytkownika na całym świecie w związku z tym ograniczonym dozwolonym użytkowaniem;

2.3. Zakazy dotyczące Użytkownika

Zobowiązujesz się nie dopuszczać do następujących działań:

 1. Nie należy używać Treści Użytkownika ani Treści licencjonowanych w kontekście, który mógłby być uznany za zniesławienie, oszczerstwo, obsceniczność, nękanie, groźbę, podżeganie, obelgę, rasizm, obraźliwość, oszustwo, niesprawiedliwość, zachętę do szkodliwych działań lub przestępstwa, a także nie naruszać praw Astratic czy osób trzecich, w tym praw do własności intelektualnej, praw do prywatności, praw umownych czy powierniczych, ani nie dyskredytować żadnej osoby, podmiotu czy marki.
 2. Nie wolno kopiować, modyfikować, ponownie wykorzystywać, tworzyć utworów pochodnych, pobierać, adaptować, odtwarzać, emulować, transferować, tłumaczyć, kompilować, dekompilować ani dezasemblować Strony internetowej Astratic, Usług Astratic, Treści oferowanych przez Astratic lub Usług zewnętrznych, ani wykorzystywać ich do publicznego wyświetlania, prezentacji, transmisji czy dystrybucji, chyba że uzyskano na to wyraźną pisemną zgodę od Astratic lub jest to dozwolone przez Warunki Astratic.
 3. Nie wolno podszywać się pod inną osobę czy podmiot, podawać fałszywych informacji w Usługach Astratic czy na Platformie Użytkownika czy manipulować w celu ukrycia swojej tożsamości czy źródła komunikatów wysyłanych do Astratic czy Użytkowników końcowych.
 4. Nie wolno składać fałszywych oświadczeń o swoich powiązaniach z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, sugerować czy twierdzić, że osoba trzecia zatwierdza ciebie, twoją Platformę Użytkownika, twoją działalność, twoje Produkty Użytkownika czy twoje oświadczenia.
 5. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu pozyskanie loginów czy haseł do stron internetowych, oprogramowania czy usług innych podmiotów.
 6. Zakazane jest publikowanie, pozyskiwanie czy udostępnianie jakichkolwiek treści, które są złośliwe, nielegalne, oszczercze lub nieprzyzwoite na Stronie internetowej Astratic czy w ramach Usług Astratic.
 7. Nie wolno stosować technik phishingu, udostępniać danych kart kredytowych czy innych danych finansowych używanych do płatności, chyba że jest to zgodne z obowiązującym prawem, w tym standardem PCIDSS (jeśli znajduje on zastosowanie).
 8. Nie wolno publikować ani korzystać z Usług Astratic ani Treści licencjonowanych na innej stronie internetowej, nośniku, sieci czy systemie innych niż dostarczane przez nas. Zakazane jest tworzenie ramek, stosowanie „głębokich łączy” lub „scrapowania strony”, dublowanie czy tworzenie przeglądarki czy środowiska granicznego wokół Usług Astratic, Treści licencjonowanych czy Platformy Użytkownika bez wyraźnej pisemnej naszej zgody.
 9. Zakazane jest działanie w sposób, który mógłby szkodzić reputacji i wartości Astratic czy narazić Astratic na utratę dobrego imienia.
 10. Nie można korzystać z „robotów”, „pająków” czy innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów czy metodologii ani żadnych podobnych procesów ręcznych do dostępu do Usług Astratic, ich kopiowania czy monitorowania. Nie wolno odtwarzać ani omijać struktury nawigacyjnej czy prezentacji Usług Astratic w celu uzyskania materiałów, dokumentów, usług czy informacji, chyba że zostały one celowo udostępnione przez Usługi Astratic.
 11. Nie wolno nabywać słów kluczowych wyszukiwarek, słów kluczowych płatnych za kliknięcie (jak Google AdWords) czy domen, które wykorzystują Astratic lub Znaki towarowe Astratic czy ich warianty, w tym warianty oparte na błędnej pisowni.
 12. Nie wolno dezaktywować, omijać ani unikać środków zabezpieczających dostęp do Usług Astratic, kont innych Użytkowników czy związanych z Astratic systemów lub sieci, poprzez działania hakerskie, kradzież haseł czy inne działania nielegalne.
 13. Zabrania się badania, skanowania lub testowania słabych stron Usług Astratic czy powiązanych z nimi sieci.
 14. Nie wolno śledzić ani próbować śledzić innych użytkowników Astratic, naruszać ich praw do prywatności, ani bez wyraźnej zgody gromadzić danych na temat odwiedzających lub użytkowników Usług Astratic lub Platformy Użytkownika umożliwiających identyfikację osoby.
 15. Nie wolno wykorzystywać Usług Astratic lub Platformy Użytkownika do tworzenia, dystrybucji lub przesyłania złośliwego oprogramowania, które może uszkodzić lub przejąć sprzęt komputerowy czy telekomunikacyjny.
 16. Nie można podejmować działań, które niewspółmiernie obciążają infrastrukturę Usług Astratic lub związane z nim systemy czy sieci, ani w żaden sposób zakłócać ich funkcjonowania.
 17. Nie wolno korzystać z technologii umożliwiających dostęp do usług Astratic, Kont Użytkowników czy Treści licencjonowanych lub Treści Użytkowników, jeżeli nie są to oficjalnie wspierane przez nas interfejsy.
 18. Zabrania się wykorzystywania Usług Astratic lub Platformy Użytkownika do przeprowadzania nieetycznych praktyk marketingowych czy reklamowych, takich jak spam, scam czy phishing.
 19. Nie można sprzedawać, licencjonować ani komercyjnie wykorzystywać możliwości korzystania z Usług Astratic lub Treści licencjonowanych, chyba że warunki Astratic to wyraźnie zezwalają.
 20. Zakazuje się usuwania czy zmieniania informacji o prawach autorskich, znaków wodnych czy znaków oznaczających prawa naszych licencjodawców zawartych w usługach Astratic, w tym znaku praw autorskich [©], oznaczeń Creative Commons [(cc)] lub znaków towarowych [® or ™] zawartych w Usługach Astratic lub Treściach licencjonowanych bądź im towarzyszących
 21. Nie wolno wykorzystywać dostępu do Usług Astratic dla celów analizy porównawczej (benchmarking) czy podobnych analiz konkurencyjnych, ani dla celów tworzenia produktu lub usługi konkurencyjnej.
 22. Nie wolno naruszać warunków Astratic czy innych przepisów dotyczących korzystania z naszych usług.

Zgadzasz się, że naruszenie chociaż jednego z powyższych postanowień może skutkować natychmiastowym zamknięciem twojego Konta Użytkownika czy wypowiedzeniem świadczonych dla Ciebie usług – bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez prawa do zwrotu zapłaconych za nie kwot.

3. Prawa własności intelektualnej

3.1. Nasza własność intelektualna 

Jesteśmy właścicielami lub/i odbiorcami licencji na wszelkie prawa dotyczące Usług Astratic, w tym wszystkie materiały potencjalnie objęte ochroną prawa autorskiego czy inne treści, które są lub mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej zgodnie z obowiązującym prawem (tj. szablonów i widgetów stron internetowych, utworów literackich, kodów źródłowych, kodów obiektów, kodu komputerowego (w tym html), design strony, grafiki, obrazów, aplikacji, audio, muzyki, wideo i innych mediów, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich pochodnych i wersji, „wyglądu i działania” Usług Astratic, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i obiektów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych i akwizycyjnych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikacyjnych, niezależnie od możliwości ich rejestracji (zbiorczo „Własność intelektualna”), a także wszelkich ich pochodnych.

Pod warunkiem przestrzegania Warunków Astratic, w niniejszego Regulaminu i terminowym uiszczaniu wszystkich wymaganych Opłat, przyznajemy Ci, od momentu założenia Konta Użytkownika i na czas świadczenia Usług Astratic na Twoje potrzeby, niewyłączną, nieprzenaszalną i bez możliwości sublicencji, w pełni odwołalną i ograniczoną licencję na korzystanie z Usług Astratic i Treści licencjonowanych w celu stworzenia Platformy Użytkownika i jej prezentowania Użytkownikom końcowym oraz oferowania na niej Produktów Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), jedynie w zakresie wyraźnie dopuszczonym przez Warunki Astratic i wyłącznie w ramach Usług Astratic.

Warunki Astratic nie przewidują udzielania jakichkolwiek praw do Własności intelektualnej Astratic (lub jej części), poza ograniczoną licencją wskazaną wprost powyżej w niniejszym punktcie. Żadne z postanowień Warunków Astratic w tym niniejszego Regulaminu nie oznacza przeniesienia lub zrzeczenia się praw Własności intelektualnej Astratic zgodnie z jakimkolwiek prawem.

Ponadto, niektóre czcionki dostępne dla Ciebie w ramach Usług Astratic są udostępniane przez zewnętrznego dostawcę na podstawie licencji i dlatego są objęte dodatkowymi warunkami licencyjnymi stosowanymi przez tego dostawcę; podsumowanie warunków dostępne jest pod adresem: https://astratic.com/online-store-policies/ .

3.2. Prawa własności intelektualnej przysługujące Użytkownikowi 

W relacjach między Tobą a Astratic, jesteś pełnoprawnym posiadaczem wszelkiej własności intelektualnej związanej z Twoimi Treściami Użytkownika oraz jakimikolwiek innymi materiałami stworzonymi przez Ciebie, włączając w to projekty, grafiki, animacje, filmy, pliki dźwiękowe, czcionki, logo, rysunki, układy, wygląd graficzny, kod, interfejsy, teksty i dzieła literackie. Astratic nie rości sobie żadnych praw do Twoich treści. 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że aby dostarczyć Usługi dla naszych Użytkowników oraz je rozwijać i udoskonalać (zwane dalej „Celem”), potrzebujemy mieć dostęp do, przesyłać oraz kopiować Materiały Użytkownika na naszą platformę, w tym do chmury i CDN. Czynimy to, aby poprawić sposób prezentowania materiałów, doskonalić nasze oprogramowanie, algorytmy sztucznej inteligencji oraz modele uczenia maszynowego, tworzyć kopie zapasowe czy podejmować inne konieczne działania techniczne. Możemy również wykorzystywać Materiały Użytkownika w inny, uznany przez nas za odpowiedni, sposób w ramach świadczenia naszych usług. Przez to przyznajesz Wix nieekskluzywną, możliwą do przeniesienia, podlicencjonowania, bezpłatną i obowiązującą globalnie licencję na korzystanie z Materiałów Użytkownika w związku z Celem.

3.3. Opinie i propozycje

Jakiekolwiek propozycje, komentarze czy inne formy opinii dotyczące Usług Astratic, które mają lub mogą mieć charakter praw własności intelektualnej („Opinie”), stanowią naszą wyłączną własnością. Jeśli przekazujesz Opinię dotyczącą Astratic akceptujesz, że mogą one być przez Astratic wykorzystane do: (i) kontynuacji rozwoju, dostosowywania i ulepszania usług Astratic; (ii) zapewniania ciągłego wsparcia i pomocy technicznej; (iii) kierowania do Ciebie uniwersalnych lub indywidualizowanych wiadomości odnoszących się do Astratic lub zaproszeń do dyskusji na podstawie przekazanych Opinii lub innymi środkami; (iv) oferowania, sponsorowania i proponowania konkretnych promocji oraz śledzenia ich efektywności; (v) tworzenia zbiorowych danych statystycznych i innych skumulowanych informacji lub wniosków, które Astratic może zastosować do dostarczania i ulepszania swoich usług; (vi) zwiększania bezpieczeństwa danych Astratic i możliwości przeciwdziałania oszustwom; oraz (vii) zapewnienia zgodności z wszelkimi stosownymi przepisami i regulacjami. Dodatkowo jeśli przekazujesz Opinię dotyczącą Astratic to: (1) gwarantujesz i zapewniajasz, że takie Opinie są precyzyjne, pełne i nie naruszają praw stron trzecich; (2) nieodwołalnie przenosisz na Astratic wszelkie prawa do Opinii; oraz (3) zdecydowanie i nieodwołalnie rezygnujesz ze wszystkich roszczeń dotyczących przeszłych, teraźniejszych lub przyszłych praw majątkowych i osobistych praw autorskich czy jakichkolwiek innych podobnych praw do takich Opinii na całym globie.

4. Prywatność

Aby prawidłowo korzystać z Usług Astratic konieczne jest wykonywanie przez nas następujących czynności: przetwarzanie, zbieranie lub wykorzystywanie danych, bądź proces ten obejmuje przetwarzanie, gromadzenie lub wykorzystywanie danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej. W szczególności, podczas korzystania z Usług Astratic, my i zewnętrzne usługi mogą zbierać i wykorzystywać określone informacje o Użytkownikach i Użytkownikach końcowych, w tym działania lub nawigację realizowaną przez Użytkowników i Użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług Astratic lub Platform Użytkowników. Warto regularnie konsultować naszą Politykę Prywatności oraz stosowne polityki zewnętrznych usług, które zawierają szczegółowe opisy praktyk związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych.

5. Opłaty za usługi

5.1. Usługi płatne

Korzystanie z oznaczonych na Stronie Astratic Usług Astratic jest odpłatne. Odpłatność Usług Astratic jest ustalona przez nas („Serwisy płatne” oraz „Koszty”). Poinformujemy Użytkownika o bieżących Kosztach związanych z Serwisami płatnymi. Jeżeli zamierzasz skorzystać z takich Serwisów płatnych, musisz uiścić wszystkie obowiązujące Koszty z góry.

Mamy prawo do wprowadzania zmian w Kosztach w każdym momencie, informując o tym wcześniej, jeśli zmiana ta może wpłynąć na Twoje bieżące subskrypcje. Jeżeli skorzystałeś ze zniżki czy innej promocji, mamy prawo do automatycznego przedłużania subskrypcji Usług Astratic bez wcześniejszego powiadomienia, stosując pełne stawki Opłat i Kosztów.

Wszystkie Koszty są podane w złotym polskim, chyba że zostały określone inaczej na Stronach Astratic. W miarę możliwości prawnej (i o ile wprost nie zaznaczymy inaczej na piśmie), Koszty nie będą zawierać obowiązkowych podatków (w tym VAT, podatek od sprzedaży, podatek od towarów i usług itp.), opłat czy danin nałożonych przez instytucje podatkowe („Podatki”), dlatego jesteś zobowiązany do zapłacenia wszelkich obowiązujących Podatków wynikających z korzystania przez Ciebie z Usług Astratic lub z jakichkolwiek płatności czy zakupów dokonanych przez Ciebie. Jeżeli Astratic jest zmuszona do zebrania lub uiszczenia Podatków z tytułu Kosztów należnych od Ciebie, bez względu na to czy takie Podatki były pobrane od Ciebie przy poprzednich transakcjach, takie Podatki mogą być doliczone do kwoty należnych Kosztów i uwzględnione na fakturze za daną transakcję. Zalecamy sprawdzenie dodatkowych kosztów, które mogą być nałożone przez osoby trzecie w związku z zakupem Usług płatnych lub z ich przedłużeniem (takie jak koszty transakcji międzynarodowych, opłaty za przewalutowanie czy koszty banków lub operatorów kart kredytowych). Nie ponosimy odpowiedzialności za takie dodatkowe koszty.

Rejestrując się lub podając dane do otrzymywania Usług płatnych, udzielasz nam upoważnienia (bezpośrednio lub przez nasze filie, partnerów lub inne osoby trzecie) do żądania i otrzymywania płatności i kosztów za usługi (lub inaczej obciążania, dokonywania zwrotów czy innych działań związanych z obsługą płatności) od naszego dostawcy płatności lub z podanego przez Ciebie konta bankowego, oraz do zadawania pytań, które my lub nasi partnerzy możemy uznać za niezbędne do weryfikacji podanego przez Ciebie konta płatniczego lub danych finansowych, aby zapewnić natychmiastowe płatności, w tym do uzyskania aktualizowanych danych płatniczych od Twojego dostawcy płatności, karty kredytowej lub konta bankowego (na przykład zaktualizowanej daty ważności lub numeru karty przekazanego nam przez Twojego operatora karty kredytowej).

Aby umożliwić Ci płatność za Usługi płatne, musimy przechowywać dane Twojej karty kredytowej (nazywanej dalej „Zarejestrowaną kartą”). Użytkownik będzie mógł rozpoznać swoją Zarejestrowaną kartę po ostatnich czterech cyfrach widocznych na stronie ustawień konta.

5.2. Faktury

Wystawiamy fakturę lub notę kredytową z tytułu płatności Opłat lub zwrotu dokonanego przez nas lub na naszą rzecz („Faktura”). Każda Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na podstawie oznaczenia kraju jaki jest podany jako Twój adres płatniczy. Faktura będzie udostępniona Tobie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Konta Użytkownika lub poczty elektronicznej. Wystawienie Faktury może wymagać podania określonych Danych osobowych (zgodnie z ich definicją zawartą w Polityce prywatności) w celu zapewnienia zgodności z prawem lokalnym. Zwracamy uwagę, że Faktura prezentowana na Twoim Koncie Użytkownika może być niewystarczająca w świetle wymogów Twojego prawa lokalnego; w takim przypadku może być wykorzystywana wyłącznie jako pro forma.

5.3. Automatyczne przedłużenie subskrypcji

W celu uniknięcia przerw w dostarczaniu usług lub ich utraty, niektóre Usługi płatne oferują domyślne opcje automatycznego odnawiania. Oznacza to, że jeżeli nie dezaktywujesz funkcji automatycznego odnawiania, takie Usługi płatne zostaną automatycznie odnowione na koniec danego okresu subskrypcji o równy okres czasu jak pierwotny okres subskrypcji (nie licząc okresów przedłużonych), i, o ile Użytkownik nie zostanie o tym poinformowany, po tej samej cenie (jednak wyłączając zmiany w podatkach oraz wyłączając wszelkie zniżki czy oferty promocyjne dla nowych Użytkowników) („Odnawianie Usług płatnych”).

Dla przykładu, jeżeli pierwotny okres subskrypcji usługi trwał jeden miesiąc, to każdorazowo zostanie przedłużony (o ile dotyczy) o jeden miesiąc. W tym kontekście, o ile dotyczy, podejmiemy próbę automatyczne nałożenie na Ciebie obowiązkowych Opłat za kolejny okres subskrypcji (odpowiadający pierwotnemu okresowi), pobierając kwotę z Zarejestrowanej karty w ciągu dwóch (2) tygodni przed rozpoczęciem takiego okresu. Jeżeli próba pobrania od Ciebie należnych Opłat zakończy się niepowodzeniem, możemy według naszej decyzji (chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani) spróbować jeszcze raz w późniejszym czasie albo możemy zawiesić lub anulować Twoje Konto Użytkownika bez dodatkowego powiadomienia. Jeżeli opcja Odnawiania Usług płatnych dotyczy okresu rocznego lub dłuższego, podejmiemy starania, aby powiadomić Cię o odnawianiu takiej Usługi płatnej na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą odnawiania.

Akceptując ten Regulamin i dokonując przedłużenia Usługi Płatnej, Użytkownik zgadza się na to, że Odnawianie usług płatnych będzie następować automatycznie, zgodnie z powyższymi warunkami.

Możesz dezaktywować opcję automatycznego odnawiania Usług płatnych w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Niektóre domeny podlegają innym zasadom odnawiania określonym w Umowie rejestracji domen. Niezależnie od powyższego, ponosisz pełną odpowiedzialność za sprawdzenie i zapewnienie skutecznego odnawiania Usług Astratic, z których korzystasz (nawet jeżeli takie Usługi Astratic korzystają z mechanizmu automatycznego odnawiania). Z tego powodu ponosisz pełną odpowiedzialność za zakończenie dostarczania wcześniej zakupionych Usług Astratic, w tym z powodu anulowania, nieskutecznego pobrania opłat abonamentowych lub braku funkcji automatycznego odnawiania okresu subskrypcji Usług Astratic. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że nie masz i nie będziesz wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do nas z tytułu zakończenia dostarczania Usług Astratic lub Usług zewnętrznych z jakiegokolwiek powodu.

5.4. Zwrot pieniędzy

W przypadku gdy jesteś niezadowolony z płatnych Usług Astratic, które jednocześnie były Twoim pierwszym zakupem i które zostały zamówione lub aktywowane w ramach subskrypcji lub okresu świadczenia, masz prawo do rezygnacji z nich bez podawania powodu w ciągu czternastu (14) dni od momentu aktywacji czy zamówienia (dalej jako „Zwrot pieniędzy” i „Okres zwrotu pieniędzy”). Polityka zwrotów dotyczy wyłącznie pierwszego zakupu płatnych Usług Astratic (zgodnie z warunkami dostępnymi na Stronie internetowej Astratic). Zwroty nie obejmują kolejnych zakupów, rozszerzeń, modyfikacji lub przedłużeń Usług Astratic. 

Jeżeli jednak jesteś rezydentem jurysdykcji, gdzie obowiązują dłuższe okresy zwrotów, jesteśmy gotowi dostosować się do tych wymagań zgodnie z tymi przepisami prawa. Jeśli otrzymamy od Ciebie taką deklarację w Okresie zwrotu pieniędzy, zwrócimy Ci kwotę, którą zostałeś obciążony za Usługi Astratic, w walucie oryginalnej transakcji i odpowiednio anulujemy usługi. Zauważ, że kwota Zwrotu pieniędzy może różnić się od pierwotnie obciążonej kwoty z powodu fluktuacji kursów walutowych i opłat trzecich stron. Nie bierzemy odpowiedzialności za różnice wynikające ze zmian kursów walut lub opłat trzecich stron. Po Okresie zwrotu pieniędzy, opłaty nie podlegają zwrotowi ani anulowaniu. Dodatkowo, jeśli uznamy, że deklaracja anulowania została złożona niewłaściwie lub stanowiła próbę uniknięcia płatności za rzeczywiście świadczone usługi, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta, który złożył taką deklarację, w odniesieniu do rzeczywiście świadczonych Usług Astratic, w ramach przepisów prawa.

Należy zauważyć, że niektóre usługi kupione za pośrednictwem Usług Astratic mogą być wyłączone z możliwości zwrotu. Dotyczy to usług zewnętrznych, takich jak domeny, narzędzia biznesowe i aplikacje. Warunki każdej kupionej usługi lub aplikacji są określone na Stronie internetowej Astratic lub podczas procesu zakupu tych usług lub aplikacji. Zobowiązany jesteś do sprawdzenia możliwości anulowania usługi przed jej zakupem. Nie zwracamy kwot zapłaconych za płatne usługi, aplikacje lub usługi zewnętrzne, które nie kwalifikują się do zwrotu.

5.5. Obciążenie zwrotne

Gdy na Twoim Koncie Użytkownika zaobserwujemy jakiekolwiek odmowy, zwrotne obciążenia lub odrzucenie obciążenia związane z należnymi opłatami (zwane dalej „Obciążeniem zwrotnym”), interpretujemy to jako naruszenie Twoich zobowiązań płatniczych określonych w Warunkach w tym w niniejszym Regulaminie, co może skutkować automatycznym wstrzymaniem lub zakończeniem świadczonych przez nas usług.

W sytuacji Obciążenia zwrotnego, Twoje Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez możliwości ponownego zakupu lub użytkowania, a wszelkie informacje przechowywane na tym Koncie, w tym wszystkie domeny, aplikacje i zewnętrzne usługi mogą zostać usunięte i Utracić swoją przepustowość (której definicja znajduje się w niniejszym Regulaminie poniżej).

Przywrócenie możliwości korzystania z Usług Astratic jest możliwe dopiero po ponownym zasubskrybowaniu tych usług oraz uregulowaniu wszystkich obowiązujących opłat, w tym kosztów i wydatków, które poniesliśmy lub zewnętrzne usługi poniosły z powodu Obciążenia zwrotnego (w tym opłat za Usługi Astratic świadczone przed Obciążeniem zwrotnym, opłat manipulacyjnych i kosztów poniesionych przez firmę przetwarzającą płatności).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących płatności za płatne Usługi Astratic, zalecamy skontaktowanie się z naszym Działem Obsługi Klienta przed złożeniem dyspozycji Obciążenia zwrotnego lub anulowaniem płatności, aby uniknąć usunięcia Usług Astratic i blokady Twojego Konta Użytkownika oraz niepotrzebnego i kłopotliwego Obciążenia zwrotnego, które może pociągnąć za sobą konieczność uiszczenia obowiązujących opłat oraz ponownego zapłacenia za wszystkie opłaty dotyczące Usług Astratic, które zakupiłeś (i które zostały poddane Obciążeniu zwrotnemu).

Zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania każdego Obciążenia zwrotnego, w tym dostarczenia odpowiedniej instytucji kredytowej lub finansowej dowodów i dokumentów, które potwierdzają, że Użytkownik, który zainicjował Obciążenie zwrotne, rzeczywiście autoryzował transakcję i skorzystał z usług po jej autoryzacji.

6. Rezygnacja z Usług Astratic

6.1. Rezygnacja z Usług Astratic przez Użytkownika

Masz prawo zrezygnować z Twojego Konta Użytkownika lub Usług Astratic i poprosić o ich deaktywację w dowolnej chwili, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Usługach Astratic. Momentem skutecznej deaktywacji jest data i godzina finalizacji procesu deaktywacji w Usługach Astratic; jeśli chodzi o rezygnację z Usług płatnych, efektywne zakończenie następuje na koniec okresu subskrypcji tych Usług płatnych.

Bez względu na powyższe, jeśli subskrybujesz przedłużenie Usług płatnych, subskrypcja ta będzie anulowana dopiero po zakończeniu okresu, za który już zapłacono. Pragniemy przypomnieć, że proces deaktywacji może zająć kilka dni; aby zapobiec kolejnemu automatycznemu przedłużeniu subskrypcji i naliczeniu opłat, prosimy o złożenie wniosku o deaktywację co najmniej czternaście (14) dni przed zakończeniem obecnego okresu subskrypcji.

Więcej informacji na temat rezygnacji z Usług płatnych można znaleźć kontaktując się z nami bezpośrednio.

6.2. Rezygnacja z Usług Astratic przez nas

Mamy prawo do zawieszenia (do czasu spłaty wszystkich należności) lub rozwiązania Twojego Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika (lub wybranych funkcji) oraz do zatrzymania świadczenia odpowiednich Usług Astratic, jeżeli nie przestrzegasz Regulaminu Astratic.pl, Warunków Astratic albo nie uiścisz wymaganych Opłat.

W razie łamania tych postanowień w/w dokumentów albo opóźnienia w płatnościach, mamy prawo zawiesić lub rozwiązać umowę dotyczącą Konta Użytkownika.

6.3. Utrata danych, treści i przepustowości

Rozwiązanie Twojego Konta Użytkownika, Usług Astratic lub Usług zewnętrznych związanych z Twoim Kontem Użytkownika (na Twoje żądanie lub na podstawie decyzji Astratic) może skutkować utratą pewnych treści, funkcjonalności lub przepustowości Twojego Konta Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, danych Użytkowników końcowych i innych danych gromadzonych na Twoim koncie, w tym rezerwacji lub rejestracji domeny w ramach Usług („Utrata przepustowości”). Nie bierzemy odpowiedzialności za taką Utratę przepustowości, ani nie zobowiązujemy się na żadnej podstawie do tworzenia kopii bezpieczeństwa Twojego Konta Użytkownika, Treści Użytkownika i danych Użytkowników końcowych. Zastrzegamy, że do reaktywacji Konta Użytkownika lub Usług Astratic po ich rozwiązaniu mogą być stosowane dodatkowe Opłaty, ustalone przez nas według naszego uznania.

7. Usługi zewnętrzne

Usługi oferowane przez nas pozwalają na korzystanie i zamawianie konkretnych usług, produktów oraz narzędzi z firm zewnętrznych, które służą poprawie Platformy Użytkownika oraz podnoszą komfort jej użytkowania. Obejmuje to, między innymi, dostawców domen, od których możesz kupić domenę dla Twojego serwisu, różne aplikacje i widgety dostępne przez portal Astratic.pl, zewnętrzne licencje, media, dostawców płatności online, dostawców fizycznych produktów, oraz ekspertów z zewnątrz, którzy mogą Ci pomóc w kreacji Twojej Platformy (ogólnie nazywane „Usługami zewnętrznymi”).

Jesteś świadom i zgadzasz się, że bez względu na to, jak Usługi zewnętrzne są Ci prezentowane (jako dodatek do Usług Astratic, dostarczane osobno przez nas, czy przez osoby upoważnione przez nas, czy też w inny sposób), my działamy jedynie jako pośrednik między Tobą a tymi Usługami zewnętrznymi i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Co więcej nie jesteśmy stronami w żadnej interakcji czy transakcji między Tobą a Usługami zewnętrznymi i nie monitorujemy ich.

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z tych usług może wiązać się z dodatkowymi opłatami na naszą rzecz lub na rzecz dostawców tych Usług.

Korzystanie z Usług zewnętrznych leży w Twojej gestii i odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko. Mogą one podlegać określonym regulaminom i zasadom, dlatego należy z nimi się zapoznać i zaakcetpować je przed rozpoczęciem korzystania.

Jeżeli korzystasz z produktów, narzędzi czy usług od stron trzecich podczas używania naszych Usług, deklarujesz, że robisz to zgodnie z ich regulaminami. Na przykład, korzystając z YouTube’a w trakcie używania naszych Usług, musisz przestrzegać obowiązujących zasad YouTube oraz jego polityki prywatności w aktualnej wersji.

Bez względu na powyższe postanowienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania, ograniczenia dostępu czy usunięcia Usług zewnętrznych z Twojego konta, Platformy czy Usług Astratic w dowolnym momencie, bez powiadamiania Ciebie czy innych użytkowników.

8. Niewłaściwe postępowanie i prawa autorskie

8.1. Niewłaściwe postępowanie i nadużycia

Korzystając z Usług Astratic, możesz spotkać się z materiałami od innych użytkowników czy też z zewnętrznymi usługami z różnorodnych źródeł (w tym: Platform Użytkowników, Treści Użytkowników lub Usług zewnętrznych), które mogą być nieprecyzyjne, kontrowersyjne, oburzające lub niezgodne z prawem. Akceptując nasz Regulamin i pozostałe Warunki (jeśli znajdują zastosowanie), rezygnujesz z wszelkich prawnych środków ochrony, które mógłbyś posiadać przeciwko nam w tej kwestii.

Jeśli zauważysz, że jakiś użytkownik czy zewnętrzna usługa nie korzysta z Usług Astratic w sposób właściwy, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego za pośrenictwem naszych danych kontakowych. Zgadzasz się, że twoja interwencja nie wiąże się z naszą odpowiedzialnością. Mamy prawo przetworzyć twoje zgłoszenie według własnych kryteriów, podjąć działania, wstrzymać się od nich lub poprosić o dodatkowe informacje przed podjęciem jakichkolwiek kroków.

8.2. Prawa autorskie

Zapewniamy, że w naszych działaniach postępujemy zgodnie z polskimi przepisami prawa w tym zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jeśli uważasz, że Twoje prace zostały w sposób nieuprawniony skopiowane lub wykorzystane w sposób, który narusza przepisy prawa, możesz poinformować nas o tym za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. W tym zakresie jesteś zobowiązany aby dostarczyć nam na piśmie: 

(1) informacje kontaktowe właściciela praw autorskich, które zostały naruszone lub osoby działającej w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały naruszone; 

(2) szczegóły dotyczące utworu, którego prawa, Twoim zdaniem, zostały naruszone; 

(3) opis materiału uznawanego za naruszający prawa autorskie, z prośbą o jego usunięcie lub zablokowanie dostępu, wraz z danymi umożliwiającymi nam odnalezienie tego materiału (np. adres URL); 

(4) deklaracja, że w Twoim przekonaniu materiał używany w sposób opisany w zawiadomieniu nie jest zatwierdzony przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani nie jest zgodny z prawem; oraz 

(5) deklaracja potwierdzająca prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu i że, ryzykując kary za podanie fałszywych danych, posiadasz prawa autorskie lub działasz w imieniu osoby, której prawa zostały Twoim zdaniem naruszone.

W sytuacji gdy otrzymamy informację o potencjalnym naruszeniu praw autorskich związanym z Twoim Kontem lub Platformą, możemy zdecydować się na dezaktywację Twojego Konta, zamknięcie Twojej Platformy Użytkownika lub usunięcie określonych treści. Możemy poinformować Cię o tym z wyprzedzeniem lecz nie musimy. W takiej sytuacji masz prawo do złożenia odwołania, które powinno zawierać: 

(1) Twoje pełne dane, adres, numer kontaktowy oraz podpis; 

(2) wskazanie materiału oraz miejsce jego umieszczenia przed usunięciem; 

(3) Twoją deklarację, że materiał został usunięty przez nieporozumienie lub błędną identyfikację; 

(4) Twoją zgodę na rozpatrzenie sprawy przez właściwy sąd; oraz 

(5) jakiekolwiek dodatkowe dane – jeśli o nie następnie poprosimy. 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że mamy prawo także poinformować osobę zgłaszającą naruszenie o Twoim odwołaniu i przekazać jej zawarte w nim informacje.

9. Wyłączenie gwarancji

Oferujemy Usługi Astratic “takie jakie są” w ich obecnym stanie tj. z wszelkimi niedoskonałościami i w dostępnym zakresie, nie udzielając przy tym żadnych gwarancji czy zapewnień, w tym tych domniemanych lub dotyczących wartości handlowej, właściwości do określonego użycia czy braku naruszeń – w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Nie deklarujemy ani nie zapewniamy, że nasze usługi czy ich elementy będą w pełni niezawodne, dokładne, zgodne z Twoim sprzętem, oprogramowaniem czy przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Ponadto, nie rekomendujemy żadnych stron, produktów czy usług dostępnych poprzez Astratic.pl, dlatego zalecamy własną weryfikację przed ich wykorzystaniem.

Możemy, jeżeli uznamy to za stosowne, lecz nie jesteśmy do tego zobowiązani, przeglądać lub modyfikować treści na Platformie Użytkownika.

W żadnym wypadku, nie jesteśmy i nie możemy być uważani, za wydawców treści Użytkowników, nie udzielamy im aprobaty ani nie bierze odpowiedzialności za te treści, ich straty, usunięcie czy też jakiekolwiek powstałe w ich wyniku szkody czy koszty. Nie ponosimy również odpowiedzialności za ewentualne błędy, zniesławienia czy inne nielegalne działania w treściach Użytkowników.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystanie z naszych usług wiąże się z pewnym ryzykiem, którego nie możemy całkowicie wyeliminować. Może to obejmować błędne informacje, naruszenia praw czy gwarancji, czy inne kwestie związane z treściami lub usługami dostępnymi przez Astratic.pl.

Nie polecamy korzystania z Astratic.pl do przechowywania ważnych danych osobowych czy treści osobistych; nie gwarantujemy ich pełnej ochrony ani integralności.

Warto zaznaczyć, że pewne funkcje Astratic.pl są obecnie w wersji BETA. Używając ich, zdajesz sobie sprawę z możliwości błędów czy problemów z ich działaniem. Korzystając z nich, zgadzasz się na uczestnictwo w procesie testowania.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo we wszystkich znajdujących zastosowanie jurysdykcjach, my oraz nasza kadra zarządzająca, dyrektorzy, akcjonariusze, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy lub agenci nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, poboczne, szczególne, następcze, w tym szkody wynikające ze strat lub utraconych korzyści, bez względu na ich charakter, wynikające z (1) nieprawidłowości w treściach; (2) szkód osobowych lub majątkowych dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług Astratic.pl; (3) nieuprawnionego wglądu do lub używania naszych serwerów i informacji na nich zgromadzonych; (4) problemów z transmisją danych przez Usługi Astatic.pl; (5) korzystania z treści dostępnych przez Usługi Astatic.pl; (6) okoliczności, na które nie mamy wpływu, jak awarie techniczne, problemy z dostawami, kwestie społeczne, katastrofy naturalne, działania wojenne, działania państwa, decyzje sądowe czy działania osób trzecich; czy (7) utraty korzyści, danych czy innych niewymiernych wartości w związku z Uslugami Astatic.pl.

Rozumiesz i zgadzasz się, że wymienione powyżej zastrzeżenia stanowią wspólnie uzgodnione rozwiązania w zakresie podziału ryzyka i są elementem wynagrodzenia za Usługi Astatic.pl świadczone dla Ciebie. Te zastrzeżenia obowiązują nawet, jeśli zostaniemy poinformowani o potencjalnym ryzyku takiej odpowiedzialności.

11. Odszkodowanie

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz pociągał do odpowiedzialności nas oraz naszego kierownictwa, dyrektorów, udziałowców, personelu, partnerów oraz przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (1) nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszego Regulaminu czy jakichkolwiek innych Waunków prawnych; (2) naruszania przez Ciebie praw trzecich stron, takich jak prawa autorskie, prawa do informacji, prawa własnościowe czy prawo do prywatności, poprzez Twoją Platformę Użytkownika, Twoje Materiały czy korzystanie z Usług Astratic.pl, łącznie z działaniami podjętymi przez nas w Twoim imieniu; lub (3) jakiekolwiek inne żądania związane z szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej przez Twoją Platformę Użytkownika czy Twoje Materiały.

12. Postanowienia ogólne

12.1. Zmiany i aktualizacje

Zastrzegamy możliwość modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia Usług Astratic.pl (lub dowolnej ich funkcjonalności lub ich ceny) lub anulowania Twojego dostępu do jakichkolwiek Usług Astratic.pl (włączając w to usunięcie treści przez Ciebie przygotowanych) z jakiejkolwiek przyczyny czy też modyfikacji Warunków Astratic.pl z powiadomieniem lub bez niego, w każdej chwili i w dowolny sposób.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie jesteśmy odpowiedzialni przed Tobą czy też innymi osobami za modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie dostępu do Usług Astratic.pl.

Gdy wprowadzimy zmiany, które będą wiązać się z dodatkowymi kosztami po Twojej stronie, zostaniesz o nich poinformowany przed ich zastosowaniem. Jeśli nie zapłacisz lub odmówisz zapłaty tych kosztów, mamy prawo (według naszego uznania) zamknąć Twoje Konto Użytkownika (po upływie okresu Twojej subskrybcji), kontynuować świadczenie Usług Astratic.pl bez dokonywania zmian lub przedstawić Ci alternatywne opcje kontynuowania Usług Astartic.pl.

12.2. Prawo właściwe i jurysdykcja; brak powództwa zbiorowego.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że mamy prawo dochodzić od Ciebie przestrzegania postanowień tego Regulaminu i pozostałych wiążących Cię Warunków prawnych.

Postanowienia, prawa i środki ochrony zawarte w tym Regulaminie, jak również wszelkie roszczenia i kontrowersje dotyczące Regulaminu czy Usług Astratic.pl, ich rozumienie, realizacja, naruszenie, anulowanie lub ważność, jak i relacje bazujące na Warunkach Astratic.pl oraz związane z nimi transakcje czy zakupy, są regulowane wyłącznie przez prawo polskie, pomijając międzynarodowe normy kolizyjne, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne.

Akceptujesz, że każde z takich roszczeń i każdy powstały spór podlega wyłącznie kompetencji rzeczowo właściwych sądów w Gliwicach w Rzeczpospolitej Polskiej, co akceptujesz. Z tego miejsca wyłączamy stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Z zastrzeżeniem obowiązujących norm, wszelkie kontrowersje między Tobą a nami będą rozwiązane indywidualnie, i nie możesz wystąpić przeciwko nam jako strona czy współstrona w postępowaniu zbiorowym, skumulowanym lub reprezentacyjnym (czy w jakimkolwiek innym postępowaniu reprezentującym grupę lub innych).

12.3. Zawiadomienia

Mamy możliwość wysyłania Ci powiadomień w następujący sposób: (1) poprzez Usługi Astratic.pl, w tym poprzez banery czy okienka pop-up na Stronie Astratic.pl, poprzez Twoje Konto Użytkownika; (2) e-mailem na wskazany przez Ciebie adres e-mail; (3) przy użyciu innych dostępnych nam kanałów, jak numer telefonu czy fizyczny adres wskazany przez Ciebie. 

Gdy wyślemy powiadomienie do Użytkownika, uważa się je za skutecznie dostarczone po upływie 24 godzin od chwili publikacji lub wysyłki, o ile w treści powiadomienia nie zaznaczono innych informacji.

12.4. Charakter relacji

Fakt korzystania z Usług Astratic.pl (w tym akceptacja niniejszego Regulaminu czy pozostałych Warunków) nie tworzą pomiędzy Tobą a nami relacji partnerskiej, współpracy w formie „joint venture”, związku pracowniczego, reprezentacji ani franszyzy.

12.5 Całość porozumienia

Niniejsze postanowienia Regulaminu, razem z pozostałymi Warunkami Astartic.pl oraz wszelkimi pozostałymi informacjami prawnymi czy powiadomieniami przekazywanymi Ci przez Usługi Astratic.pl, tworzą pełne porozumienie między Tobą a nami dotyczące naszej współpracy. Zastępują one jakiekolwiek wcześniejsze umowy, uzgodnienia, gwarancje, postanowienia, dyskusje, zobowiązania czy deklaracje, niezależnie od tego, czy były one wyrażone ustnie czy na piśmie, z naszej strony lub z Twojej strony, włączając w to jakiekolwiek zapewnienia naszych reprezentantów złożone w kontekście Usług Astratic.pl. Dodatkowo, potwierdzasz, że przyjmując niniejszy Regulamin oraz pozostałe Warunki prawne, nie kierujesz się żadnymi innymi zapewnieniami z naszej strony.

12.6. Przeniesienie praw i obowiązków

Mamy prawo przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub przenieść prawo własności Usług Astartic lub Treści licencjonowanych na osobę trzecią bez Twojej zgody i bez wcześniejszego zawiadomienia. Jako Użytkownik, nie masz możliwości przekazywania swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda próba przekazania tych praw lub zobowiązań bez takiej zgody jest nieważna. W żadnej sytuacji przekazywanie tych uprawnień na mocy niniejszej klauzuli samo przez się nie upoważnia Ciebie, ani nas do rezygnacji z Usług Astratic.pl.

12.7. Rozdzielność postanowień i odstąpienie od wykonania praw

Jeżeli jakiekolwiek zapisy niniejszego Regulaminu lub/i pozostałych Warunków Astartic.pl zostaną uznane przez właściwy sąd za nieważne, sprzeczne z prawem lub niezdatne do realizacji z dowolnego powodu, owe zapisy zostaną pominięte i nie wpłyną na ważność oraz możliwość stosowania pozostałych postanowień Regulaminu lub pozostałych Warunków Astratic.pl. Rezygnacja z dochodzenia praw z powodu naruszenia jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu lub pozostałych Warunków Astratic.pl przez jedną ze stron nie oznacza rezygnacji z realizacji praw wynikających z innego, wcześniejszego czy też późniejszego, naruszenia.

12.8. Interpretacja

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły punktów zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z punktów lub postanowień niniejszego Regulaminu ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

​Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i w takim języku jest wiążący dla wszystkich stron. 

Close